Regulárne výrazy

Overte si svoj regulárny výraz

Nápoveda

^ -začiatok reťazca
$ -koniec řeťazca
. -jeden ľubovoľný znak
* -opakovanie libovolně mockrát
+ -opakovanie aspoň raz
? -opakovanie nejviac raz
{min,max} -opakovanie od min do max
{n} -opakovanie práve n-krát
(podvýraz) -vytvorenie podvýrazu
[abc] -výpis znakov (znaky a,b,c)
[a-zA-Z] -výpis znakov (všetky písmena)
[^0-9] -negácia výpisu (všetko okrem číslic)
[[:<:]] -začiatok slova
[[:>:]] -koniec slova
[[:třída:]] - iba znaky danej triedy
alnum - trieda: písmená anglickej abecedy + číslice
alpha - trieda: písmená anglickej abecedy
blank - trieda: medzera + tabulátor
cntrl - trieda: riadiace znaky
digit - trieda: číslice
graph - trieda: znaky s grafickým znázornením
lower - trieda: malé písmená anglickej abecedy
print - trieda: tlačiteľné znaky + medzera
punct - trieda: interpunkčné a pomocné znaky (@...)
space - trieda: medzera (+ tabulátor, nový riadok,...)
upper - trieda: veľké písmená anglickej abecedy
xdigit - trieda: číslice + písmena a - f, A - F
Regulárny výraz:
Testovaný reťazec:

Užitočné regulárne výrazy

Regulárny výraz pre správnu emailovú adresau ^[_a-zA-Z0-9\.\-]+@[_a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$
Regulárny výraz pre URL ^http:\/\/[[:alnum:]]+([-_\.]?[[:alnum:]])*\.[[:alpha:]]{2,4}(\/{1}[-_~&=\?\.a-z0-9]*)*$
Regulárny výraz pre URL upravené(http:\/\/[_a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}\/{1}[-_~&=\?\.a-z0-9\/]*)
Regulárny výraz pre telefonne číslo ^[ 0-9\.\+\/\-]{8,}$

Užitočné stránky

Dokumentácia v PHP(POSIX)Web stránky: RED FLOWER s.r.o.